Beleidsplan

Beleidsplan_20182022_Stichting_Vrienden_Semsstraatkerk.pdf

2018 - 2022

Semsstraatkerk Voor nu en de toekomst in het midden van de samenleving

Stichting vrienden Semsstraatkerk

 H.J. Kniggekade 4
9503 RG Stadskanaal

www.stichtingvriendensemsstraatkerk.nl

info@stichtingvriendensemsstraatkerk.nl

 

 

Inhoudsopgave

Inleiding. 3

Missie en doelstellingen. 4

Strategie en Beleidsvoornemens. 5

Uitvoering van het beleid. 7

Financieel 9

Bestuur 10

Vestigingsgegevens. 10

 

Inleiding

Voor u ligt het tweede beleidsplan van de Stichting vrienden Semsstraatkerk. Dit beleidsplan beschrijft wat we in de periode 2018 - 2022 willen gaan doen.

In de afgelopen beleidsperiode 2014 - 2017 heeft de stichting een grote stap gezet in het behalen van de doelstellingen van het dit plan. Het kerkgebouw is gerenoveerd en gerestaureerd. Daarnaast is een Programmaraad ingesteld en worden op dit moment voorstellingen e.d. in het gebouw gegeven en gehouden. Dit wil niet zeggen dat de stichting op haar lauweren kan en wil gaan rusten. In dit nieuwe beleidsplan zal bestaand beleid worden voortgezet en nieuw beleid worden toegevoegd.

De missie en doelstellingen van de stichting zijn echter onveranderd.

 

Missie en doelstellingen

Missie

De stichting heeft tot doel invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal alsmede het stimuleren en ondersteunen van het sociaal cultureel en historisch activiteitenaanbod in de gemeente Stadskanaal en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, zulks ter bevordering van de mogelijkheden tot activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling, ontplooiing, informatie en advies ten behoeve van wijk/dorpsbewoners.

De stichting bevordert door haar handelen leefbaarheid, cultuurdeelname, maatschappelijke participatie en draagt op die wijze positief bij aan het woon- en leefklimaat van de gemeente. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Doelstellingen

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

a.         invulling te geven en optimaal gebruik met een multifunctioneel karakter te realiseren van het kerkgebouw aan de Semsstraat 2 te Stadskanaal

b.         het bevorderen van respectievelijk het initiatief nemen tot het tot stand komen van een duidelijk herkenbaar lokaal inhoudelijk programma met sociaal culturele en historische activiteiten in de gemeente Stadskanaal dat gestalte krijgt vanuit direct contact met de gebruikers

c.         het verzamelen, bijhouden en verspreiden van informatie en het geven van advies gericht op het breed toegankelijk maken van de onder haar gebouw en haar activiteiten

d.         het vervullen van een rol als aanspreek- en ondersteuningspunt voor (kleinere) sociaal culturele organisaties

e.         alle andere wettige middelen die tot het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn

 

Strategie en Beleidsvoornemens


De aandacht van de stichting zal in deze planperiode uitgaan naar het onderzoeken en indien mogelijk vervangen van het gebouw “Ons Huis”. In 2018 zal hier duidelijkheid over zijn. 

Daarnaast zal in aandacht gegeven worden aan de invulling van het programma van activiteiten. Ook verdere draagvlak en naamsbekendheid van het multifunctioneel gebouw worden opgepakt.

Verder zal het huidige gevoerde beleid worden voortgezet..

De stichting zal bij de realisatie van haar doelstellingen nauw samenwerken met andere organisaties en instellingen die zich inzetten op cultureel gebied.

Het bestuur van de stichting heeft voor de komende jaren de volgende beleidsvoornemens t.a.v. de doelstellingen geformuleerd.

(1)  Het wekken van belangstelling voor het behoeden en behouden van de Semsstraatkerk

De komende jaren zal ingezet worden op:

·           Het uitgeven van nieuwsbrieven, minimaal twee maal per jaar. In elk nummer zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

o artikel over een onderwerp dat verband houdt met het gebouw

o activiteiten programma

o een interview met een business partner

De nieuwsbrief wordt breed verspreid onder o.a. vrienden van de plaatselijke stichtingen rond de kerk, de gemeente, kerkbesturen, etc. De verspreiding hangt af van de onderwerpen die in het nummer staan.

•     Het organiseren van ten minste één themadag per jaar waarop een actueel onderwerp centraal zal staan. De themadag is bedoeld voor de leden van de plaatselijke commissies en anderen die zich inzetten voor de exploitatie van het religieus erfgoed.

·           Het verbreden van het draagvlak en het aantal donateurs e.d. (zie pagina 9).

 

 

(2)  Financieel gezond blijven

•      We zoeken externe financiering. Gedacht kan worden aan externe fondsen, schenkingen, erfenissen en legaten, lokale acties richting bevolking en ondernemers.

•      Programmeren van evenementen en artiesten waarbij de uitgangssituatie moet zijn dat het budgettair neutraal kan worden uitgevoerd.

 

ANBI status

De stichting heeft in 2014 een verzoek gedaan bij de belastingdienst om de stichting als Algemeen Nut beoogde instelling aan te wijzen. De belastingdienst heeft ons verzoek hiertoe positief beoordeeld. Er wordt aan alle voorwaarden voldaan. Dit zal ook in de komende beleidsperiode de inzet zijn.

Uitvoering van het beleid
“Ons Huis”

Indien het onderzoek naar vervanging van “Ons Huis” een positief eindresultaat heeft zal een traject worden ingezet om hiervoor de financiële middelen te genereren. Ook zal een traject m.b.t. vergunningen worden ingezet. Indien alles positief verloopt kan naar verwachting eind 2018, begin 2019 worden gestart met de werkzaamheden. In 2020 zal de heropening plaats vinden.

Activiteiten

Na verbouw van het kerkgebouw is er sprake van een multifunctioneel gebouw en is het in gebruik voor de volgende activiteiten:

•      Trouwlocatie

•      Concerten

•      Lezingen

•      Exposities en tentoonstellingen

•      Vlakke vloer theater

•      Vieringen in diverse vormen

•      Kleinschalige diensten

 

Naast tentoonstellingen van plaatselijke kunstenaars en prachtige wisselexposities in de zomermaanden wil de stichting toeristen in de gelegenheid stellen even een kop thee of koffie kunnen nuttigen. Een keur aan activiteiten, waarvan de stichting denkt, mede gelet op reacties van de bewoners in de naaste omgeving, dat deze in samenwerking met de buurt gerealiseerd en in stand kunnen worden gehouden. De programmaraad zal zorg dragen voor een gevarieerd programma.

Natuurlijk zal er gezocht worden naar nieuwe innoverende ideeën om nog meer activiteiten te organiseren.

Samenwerking

De stichting wil geen concurrentie aangaan met Noordstee maar juist gaan samenwerken om in gezamenlijk de leefbaarheid in Stadskanaal Noord te versterken. Daarnaast zal verdere samenwerking gezocht worden met andere culturele instellingen, bijvoorbeeld het Geert Teis theater, de muziekschool in Stadskanaal en het Streekhistorisch centrum Stadskanaal.

Aandachtspunten

De stichting werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers zullen bij de uitvoering van taken voor de stichting zijn verzekerd. Een verzekering hiervoor is aanwezig.

Financieel

Om het draagvlak van de Stichting te vergroten is het gewenst dat er meer donateurs komen. Het aantal donateurs willen wij minimaal op het huidige niveau houden. In nauwe samenwerking met de ‘Vrienden van ….. ’ gaan we het draagvlak voor het behoud van het gebouw verbreden en versterken. Daarbij is de lokale betrokkenheid van groot belang.

Donatiebedrag

Inzetten op het zo mogelijk verhogen van het donatiebedrag. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden per maand een vast bedrag te betalen.

Vergroten bekendheid, zichtbaarheid en draagvlak

Een naamsbekendheid van de stichting vergroten onder de volwassen bevolking van de gemeente Stadskanaal, waarbij de naam een positieve associatie oplevert.

Werven van giften, schenkingen en nalatenschappen

De gewenste situatie is dat de stichting meer inkomsten werft uit giften, schenkingen en nalatenschappen.

Fondsen

Meer inkomsten verwerven uit fondsen om het grootschalige renovatie- / herinrichtingsproject te kunnen uitvoeren. Hiervoor zal de stichting aanvragen indienen bij fondsen.

Businesspartners

De stichting wil business partners werven. Businesspartners worden vermeld op de website van de stichting. Jaarlijks wordt er een netwerkbijeenkomst voor de business partners georganiseerd. Naast de business partners worden ook andere bedrijven uitgenodigd.

Jaarverslag

Het jaarverslag van de stichting zal volgens de wettelijke normen worden gepubliceerd op de website van de stichting.

Bestuur
 

Jan Nijwening

Voorzitter

  
Egbert Slatius

Secretaris

 
Menno Keizer

Penningmeester

  
Andries Voorintholt

Waarnemend voorzitter/secretaris

 

Annelies Langenburg-Keizer

Waarnemend penningmeester
  

Vestigingsgegevens

Stichting vrienden Semsstraatkerk

H.J. Kniggekade 4
9503 RG Stadskanaal

Tel  0599-620033

www.stichtingvriendensemsstraatkerk.nl

info@stichtingvriendensemsstraatkerk.nl

KvK 60316802